Huishoudelijk reglement rijvereniging De Pion


Het huishoudelijk reglement is een aanvulling van de statuten van de notariële akte. Deze kunt u terug vinden op de site, evenals dit huishoudelijk reglement.


Lidmaatschap:

•    Nieuwe leden krijgen de eerste twee proeflessen gratis;

•    Lidmaatschap van het KNHS is verplicht in verband met verzekering

•    Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken (citaat statuten, artikel 7.3). Het boekjaar van onze vereniging loopt van 1 januari tm 31 december.

•    Leden die om bepaalde redenen niet in staat zijn om deel te nemen aan de lessen kunnen een verzoek indienen bij het bestuur voor een non-actief lidmaatschap.

•    Alle nieuwe leden krijgen een huisreglement.


Lessen:

•    De lesindeling wordt in overleg met Jolien vastgesteld

•    Bij verhindering vane en les, graag 24 uur van te voren worden afgemelden vanwege de lesplanning.

.     De inentingen van het paard / de pony waarmee gelest wordt in clubverband, dienen in orde te zijn conform de wedstrijd regels van de KNHS. Op verzoek van het             bestuur  moet het paspoort, met daarin de entingen, kunnen worden getoond.

•    Een cap is verplicht tijdens de lessen evenals deugdelijk schoeisel (laarzen of schoenen met chaps), een bodyprotector is tot en met 17 jaar verplicht tijdens de springlessen.

•    Huisregels van de locatie:

·       Mest dient te worden opgeruimd, zowel binnen als buiten

·       Kantine graag netjes achterlaten

·       Het betreden van het terrein geschiedt op eigen risico. Geen spullen laten slingeren, de huishond neemt alles mee het stro in en vernield het waarschijnlijk !


Financiën:

•    Maandcontributie bedraagt € 31,00

•    Een non-actief lidmaatschap bedraagt € 65,00 per jaar

•    Een donateurschap bedraagt € 12,50 per jaar

•    Gastlessen kosten voor NIET leden van de Pion € 10,00 per les, voor leden € 7,50 per les.

•    Er kan per maand, kwartaal, halfjaar en jaarlijks betaald worden. Deze betalingen dienen wel vooraf te geschieden (NL56RABO0325809437).

•    Rekeningen voor startpassen, wedstrijden, kringafdracht enz. dienen binnen twee weken te worden betaald.

•    Het bestuur heeft recht een lid wegens wanbetaling uit te sluiten van de lessen en tevens te royeren van het lidmaatschap.


Wedstrijden:

• Voor alle regels wat betreft wedstrijden rijden, kijk op www.knhs.nl, of vraag jolien om advies.


Vergadering:

•    De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, door middel van schriftelijke uitnodigingen aan de leden. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen

•    Bij de oproeping worden de onderwerpen vermeld

•    In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld;

• De algemene ledenvergadering dient minimaal twee maal per jaar te worden gehouden.

•     De bestuursvergadering vindt een maal per kwartaal plaats;

•   Onderwerpen die in een bestuursvergadering dienen te worden behandeld graag ruim van te voren doorgeven aan de voorzitter.